سخنرانى مهم رئیس المشاط در ساعت 8 شب به مناسبت روز ملی، 22 مه


https://www.saba.ye/en/news3332249.htm

Yemen News Agency SABA
سخنرانى مهم رئیس المشاط در ساعت 8 شب به مناسبت روز ملی، 22 مه
[21/ mayo/2024]
صنعا 21. مه. 2024 _سبأ_
شبکه های سراسری ساعت هشت شب امروز سخنرانی مهم جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی، سخنرانی مهمی را به مناسبت سی و چهارمین روز ملی جمهوری یمن، «22 مه» پخش مى كنند.
س.م

resource : سبأ