معاونان استان الحدیده میزان مشاركت برای دوره ها و فعالیت های تابستانی را بررسی می کنند


https://www.saba.ye/en/news3323136.htm

Yemen News Agency SABA
معاونان استان الحدیده میزان مشاركت برای دوره ها و فعالیت های تابستانی را بررسی می کنند
[22/ abril/2024]
الحديده 22. آوريل. 2024 _سبأ_
معاون اول استانداری الحدیده "احمد البشری" و معاونان استانداری "محمد حلیصی" و "علی کباری" از میزان مشاركت برای دوره ها و فعالیت های تابستانی در مدارس آزاد و نمونه در میدان شهر الحدیده بازدید کردند.
سازوکار پذیرش دانشجویان و توزیع آنها در گروه های آموزشی و حلقات قرآن کریم و میزان آمادگی برای اجرای طرح دوره ها و فعالیت های تابستانی را بررسی کردند.
توضیحاتی را در خصوص برنامه سال جاری برای تامین بصیرت های دینی، فرهنگی و علمی طلاب و ماهیت فعالیت های اجرا شده شنيدند.
معاون اول استانداری تاکید کرد كه برای رسیدن به هدف خود که دستیابی به شاخص های مثبت برای بهره مندی دانش آموزان در تمامی سطوح و مصون ماندن از افکار نادرست و مخرب است، تلاش می شود تا از ثبت نام کنندگان در دوره ها و فعالیت های تابستانی مراقبت شود.
س.م

resource : سبأ