دیده بان اروپا - مدیترانه: دشمن صهیونیستی به عمد جنایات نسل کشی در غزه انجام می دهد


https://www.saba.ye/en/news3322910.htm

Yemen News Agency SABA
دیده بان اروپا - مدیترانه: دشمن صهیونیستی به عمد جنایات نسل کشی در غزه انجام می دهد
[21/ abril/2024]
غزه.21 آوریل. 2024 _سبأ _

مدیر دفتر منطقه ای دیده بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه، دکتر "محمد المغبط"، تایید کرد که نیروهای دشمن صهیونیستی عمدا در حال انجام جنایات نسل کشی در نوار غزه هستند.

"المغبط" روز یکشنبه در بیانیه ای گفت: موارد زیادی مستند شده است که نشان می دهد دشمن صهیونیستی به عنوان بخشی از سیاست نسل کشی که علیه فلسطینیان در غزه انجام می دهد، مانع از ورود کمک ها در همه اشکال آن به نوار غزه شده است.

وی با اشاره به اینکه ارتش دشمن صهیونیستی اجازه ورود کمکهای پزشکی مورد نیاز نوار غزه را بدون هیچ توجیه نظامی برای جلوگیری از تحویل سوخت و تجهیزات پزشکی نمیدهد، افزود: دشمن صهیونیستی از ورود سازمان های بینالمللی به غزه جلوگیری میکند برای مبهم کردن حقایق آنچه در داخل نوار میگذرد .

د.ر

resource : سبأ