بحث در مورد مداخلات بشردوستانه OCHA در تعز


https://www.saba.ye/en/news3322907.htm

Yemen News Agency SABA
بحث در مورد مداخلات بشردوستانه OCHA در تعز
[21/ abril/2024]
تعز 21. آوريل. 2024 _سبأ_
"عبدالواسع الشمسی" معاون وزیر امور توسعه استان تعز، امروز با "مارکوس ورنی" مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد - OCHA - در یمن، مداخلات بشردوستانه انجام شده توسط این دفتر در این استان را بررسی کرد.
این نشست در مورد موضوعات فوری و اولویت دار، به ویژه آسیب های ناشی از سیل، پروژه های جاده و آب، موانع آبی و سدها، و اتصال مکان های جابجا شده به شبکه های آب صحبت کرد.
الشمسی ابراز امیدواری کرد که مداخلات و پروژه های OCHA در استان را برای رفع نیازهای فوری و اولویت دار گسترش دهد.
در حالی که این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد که این نیازها با شرکا به ویژه در زمینه توانمندسازی، مهارت ها و توسعه ظرفیت مورد بحث قرار خواهد گرفت. و با اشاره به اینکه هدف از سفر وی بحث در مورد پروژه های توانمندسازی به طور کلی و توانمندسازی خانواده های فقیر و آواره به طور خاص است.
در این نشست، دبیر ویژه دفتر OCHA "آنتون ویدروت"و افسر دسترسی و هماهنگی بشردوستانه،" غسان شرف الدین" حضور داشتند.
س.م

resource : سبأ