فعالیت ها و برنامه های دوره های تابستانی در رداع را بازرسی کند


https://www.saba.ye/en/news3322897.htm

Yemen News Agency SABA
فعالیت ها و برنامه های دوره های تابستانی در رداع را بازرسی کند
[21/ abril/2024]
البيضاء 21. آوريل. 2024 _سبأ_
"احمد السیقل" معاون استانداری البیضاء امروز از فعالیت ها و برنامه های دوره های تابستانی در ولسوالى رداع بازدید کرد.
السیقل معاون استان به همراه احمد العکام مدیر این ولسوالى که مسئول برگزاری دوره ها بود توضیحاتی را در مورد پیشرفت فعالیت های خود و میزان تعامل دانشجویان و جوانان با آنها شنیدند.
نماینده استانداری به اهمیت مدارس تابستانی در آماده سازی نسلی مسلح به فرهنگ قرآنی اشاره کرد. تاکید بر تمایل به تضمین موفقیت فعالیت ها و برنامه های خود به گونه ای که به توسعه قابلیت ها و مهارت های دانش آموزان در زمینه های مختلف کمک کند.
مدير ولسوالى رداع به نوبه خود به اشتیاق والدین برای فرستادن فرزندان خود به مدارس تابستانی اشاره کرد تا به رشد توانایی ها و کشف استعدادهای آنها کمک کند.
وی بر لزوم افزایش آگاهی جامعه در مورد اهمیت دوره های تابستانی که از جوانان در برابر خطرات جنگ نرم محافظت می کند، تأکید کرد.
س.م

resource : سبأ