بررسی مقدمات نهایی دومین کنفرانس سالانه پزشکی در دانشگاه عمران


https://www.saba.ye/en/news3310013.htm

Yemen News Agency SABA
بررسی مقدمات نهایی دومین کنفرانس سالانه پزشکی در دانشگاه عمران
[03/ marzo/2024]
عمران 3. مارس. 2024 _سبأ_
امروز در نشستی در دانشگاه عمران به ریاست فرماندار دکتر "فیصل جعمان" ، مقدمات نهایی برگزاری دومین همایش سالانه پزشکی از 15 تا 18 مارس بررسی شد.
در این نشست، دکتر عبدالغنی فارس، رئیس کمیته مقدماتی کنفرانس، تجهیزات، آمادگی ها و مکانیسم میزبانی برای پزشکان تعدادی از کشورهای جهان را بررسی کرد، از طریق فناوری های بصری در کنار شرکت کنندگان از دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی و خصوصی مختلف در رشته های مختلف علمی و پزشکی کشور است.
فعالیت های کنفرانس قرار است در بیمارستان الصماد و دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی برگزار شود.
س.م

resource : سبأ