بررسی برنامه سالانه صندوق حمایت از تولیدات کشاورزی و ماهی


https://www.saba.ye/en/news3308886.htm

Yemen News Agency SABA
بررسی برنامه سالانه صندوق حمایت از تولیدات کشاورزی و ماهی
[28/ febrero/2024]
صنعا 28. فوريه. 2024 _سبأ_
هیئت مدیره صندوق توسعه کشاورزی و ماهی در نشست امروز خود به ریاست مهندس "عبدالملک الثور" وزیر کشاورزی و آبیاری دولت موقت، برنامه سالانه و بودجه برآوردی صندوق برای سال مالی 2024 م را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این نشست، گزارش دستاوردهای صندوق برای نیمه دوم سال 2023، علاوه بر گزارش ارزیابی مشکلات پیش روی فعالیت‌ها و وظایف صندوق و راه‌های رسیدگی به آن‌ها بررسی شد.
وی همچنین گزارش کمیته موجودی دارایی های صندوق را مورد بررسی قرار داد و با توجه به پیشنهادات اعضای هیئت مدیره مجموعه ای از رویه ها را تصویب کرد.
در این نشست، مهندس عبدالوهاب الاشول، مدیر اجرایی صندوق، در مورد چشم انداز استراتژیک برای ساختمان نهادی صندوق ارائه شد.
در این نشست بر اهمیت تقویت نقش صندوق برای گسترش فعالیت های آن در خدمت و حمایت از طرح های کشاورزی و شیلات به عنوان یکی از صندوق های مهم مرتبط با حوزه امنیت غذایی تاکید شد.
س.م

resource : سبأ