دشمن صهیونیستی بمباران چندین شهر در جنوب لبنان را تجدید می کند


https://www.saba.ye/en/news3308793.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی بمباران چندین شهر در جنوب لبنان را تجدید می کند
[28/ febrero/2024]
بیروت.28 فوریه. 2024 _سبأ _

صبح امروز چهارشنبه، دشمن صهیونیستی حملات و گلوله باران های توپخانه ای خود را به چندین شهر در "جنوب لبنان" تجدید کرد.

هواپیماهای جنگی صهیونیستی حملات هوایی را به شهرهای "بیت لیف"، "رامیا" و "مرواحین" انجام دادند.

توپخانه دشمن نیز شهر "راشیا الفخار" را هدف قرار داد

د.ر

resource : سبأ