نشستی در البیضاء درباره عملکرد دفاتر درآمد بحث می کند


https://www.saba.ye/en/news3308275.htm

Yemen News Agency SABA
نشستی در البیضاء درباره عملکرد دفاتر درآمد بحث می کند
[26/ febrero/2024]
البيضاء 26. فوريه. 2024 _سبأ_
نشست امروز در استان البیضاء به ریاست "صالح المنصوری" معاون استانداری، سطح جمع آوری درآمد و راه های ارتقای عملکرد دفاتر درآمد را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این نشست گزارش هایی از ماتریس عملکرد دفاتر عواید، سطح وصول، برجسته ترین مشکلات و راه های رفع آنها بررسی شد.
المنصوری معاون وزیر در این نشست بر لزوم تلاش مضاعف برای غلبه بر چالش های تحمیل شده توسط تجاوز و محاصره و توسعه برنامه ها و چشم اندازها برای ارتقای عملکرد ادارات درآمد به گونه ای تاکید کرد که به توسعه درآمدها و حفظ پول عمومی کمک کند.
و بر ضرورت فعال سازی درآمدها، ارتقای سطح وصول بر اساس قانون و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود تاکید کرد.
در حالی که "ناصر المنصوری" مدیر دفتر مالی استانداری و "عبدالله الثریا" مدير منابع مالی، گزارش هایی از نتایج موجودی سازی منابع و رویه ها برای توسعه جمع آوری درآمدهای محلی و مشترک در استانداری ارائه کردند.
در این نشست مدیران ادارات درآمد و مراجع ذیربط حضور داشتند.
س.م

resource : سبأ