تجاوز آمریکایی-انگلیسی سه حمله به ولسوالى الصلیف در الحدیده انجام داد


https://www.saba.ye/en/news3308244.htm

Yemen News Agency SABA
تجاوز آمریکایی-انگلیسی سه حمله به ولسوالى الصلیف در الحدیده انجام داد
[26/ febrero/2024]
الحديده 26. فوريه. 2024 _سبأ_
متجاوزان آمریکایی-انگلیسی امروز سه حمله به استان الحدیده انجام دادند.
یک منبع امنیتی به خبرگزاری یمن (سبا) توضیح داد که تجاوزات آمریکایی-انگلیسی منطقه راس عیسی در ولسوالى الصلیف را با سه حمله هدف قرار دادند.
س.م

resource : سبأ