جمعیت برای شرکت در راهپیمایی "مسارنا مع غزة.. قدماً حتى النصر" به میدان السبعين آوردند


https://www.saba.ye/en/news3307299.htm

Yemen News Agency SABA
جمعیت برای شرکت در راهپیمایی
[23/ febrero/2024]
صنعا 23.فوريه. 2024 _سبأ_
جمعیت برای شرکت در راهپیمایی "مسارنا مع غزة.. قدماً حتى النصر" به سمت میدان السبعين در پایتخت صنعا می آورند.
س.م

resource : سبأ