کمیته حمایت از الاقصی خواستار تظاهرات گسترده در راهپیمایی های جمعه و شناسایی میادین است


https://www.saba.ye/en/news3307216.htm

Yemen News Agency SABA
کمیته حمایت از الاقصی خواستار تظاهرات گسترده در راهپیمایی های جمعه و شناسایی میادین است
[23/ febrero/2024]
صنعا 23. فوريه. 2024 _سبأ_
کمیته حمايت از الاقصی خواستار تظاهرات گسترده مردمی جمعه در پایتخت صنعا و استان‌ها در راهپیمایی‌ها "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر" شد.
این کمیته میدان السبعين در پایتخت صنعا را به عنوان محل راهپیمایی "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر" بعد از ظهر جمعه تعیین کرد.
این کمیته همچنین میدان های استانی را برای راهپیمایی "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر" جمعه به شرح زیر تعیین کرد:
استان حجه:
میدان مسجد لقمان در شهر.
میدان عبس، المحابشه و مستبأ.
مراکز ولسوالى ها .
استان تعز:
میدان پیامبر اعظم الجند.
میدان کمپ با گورستان.
استان ذمار:
حیاط های اداره بهداشت شهرستان.
ضوران و وصاب العالی.
عتمه صبح.
جبل الشرق و وصاب السافل بعد از نماز جمعه.
استان الجوف:
11 میدان در ولسوالى مختلف استانداری بعد از نماز جمعه.
استان الضالع:
خیابان عامر در شهر دمت.
بازار قرین الفهد در قطبه.
شهر جبن
استان عمران:
خیابان صنعا در شهر.
خمر، السکیبات، صویر، خارف، ظلیمه، السوده و حوث.
مرکز سفیان و ولسوالى السود صبح روز جمعه.
میدان ثلاء و ريده بعد از نماز.
استان ريمه:
میدان های بلاد الطعام، الجبین، کسمه، مظهر، السلفیه و الجعفریه صبح فردا جمعه.
استان البیضاء:
میدان بازار در البیضاء.
رداع و السوادیه.
مراکز ولسوالى بعد از نماز جمعه.
استان مأرب:
میدان الجوبه فردا بعدازظهر جمعه.
میدان صرواح، حریب القرامیش، مجزر و بدبده صبح.
استان صعده:
شهر و میدان سردار شهید در المرازم.
شعار، بنی صیاح، الحجله، در رازح و آل سالم فردا صبح جمعه.
الجرشه در غمر، قطابر، بنی بحر، ذویب، ربوع الحدود و الظاهر صبح فردا جمعه.
میدان شدا بعد از نماز جمعه.
مرکز ولسوالى منبه بعدازظهر.
استان اب:
میدان های دانشگاه در شهر
شهرستان العدین فردا بعدازظهر جمعه.
شهر یریم در صبح.
استان الحدیده:
خیابان المينا در شهر.
خیابان اصلی القناوص برای ولسوالى شمالی بعدازظهر جمعه.
میدان بیت الفقیه و زبید برای ولسوالى جنوبی.
شهرستان باجل بخش شرقی بعدازظهر جمعه.
استان المحویت:
میادین شهر و مراکز ولسوالى بعد از نماز جمعه.
مرکز ولسوالى الطویله در صبح.
استان لحج:
خط کرش جنب گمرک بعد از نماز جمعه.

س.م

resource : سبأ