سرتیپ سریع: بیانیه مهم نیروهای مسلح در ساعت 9


https://www.saba.ye/en/news3307140.htm

Yemen News Agency SABA
سرتیپ سریع: بیانیه مهم نیروهای مسلح در ساعت 9
[22/ febrero/2024]
صنعا 22. فوريه. 2024 _سبأ_
سرتیپ "یحیی سریع" سخنگوی رسمی نیروهای مسلح تایید کرد که نیروهای مسلح ساعت 9 شب امروز بیانیه مهمی را صادر خواهند کرد.
س.م

resource : سبأ