کاروانی از کشاورزان منطقه التحيتا در الحدیده براى مستقران در جبهه


https://www.saba.ye/en/news3307127.htm

Yemen News Agency SABA
کاروانی از کشاورزان منطقه التحيتا در الحدیده براى مستقران در جبهه
[22/ febrero/2024]
الحديده 22. فوريه. 2024 _سبأ_
کشاورزان منطقه التحيتا استان الحدیده امروز کاروانی از سبزیجات به ارزش هفت میلیون ریال را برای مستقران در جبهه های قهرمانی و دفاع از میهن اعزام کردند.
"محمد حلیسی" معاون استان در این کاروان تاکید کرد که ایستادگی مردم یمن با تداوم حمایت از جبهه‌های سربلندی و عزت سرآمد است، در چارچوب پروژه دفاع از خاک و ناموس و حاکمیت ملی و تحقق مسئولیتی که بر دوش همگان در راه رسیدن به پیروزی گذاشته شده است.
"عبدالله العاطفی" فرمانده تیپ نهم حماه الساحل نیز از نقش کشاورزان منطقه التحيتا در تامین این کاروان تجلی کرد که روحیه بخشش در مقابله با دشمنان ملت را تجسم می بخشد.
سبزی کاران منطقه التحيتا نیز به نوبه خود تأیید کردند که این کاروان اولین کاروان نبوده و آخرین نخواهد بود و کاروان های عرضه و پشتیبانی زیادی به دنبال خواهد داشت، برای تقویت حمایت مردم یمن از رهبری خردمند، ارتش و نیروهای مسلح است.
س.م

resource : سبأ