بحث در مورد جنبه های مرتبط با افزایش سرمایه گذاری در استان تعز


https://www.saba.ye/en/news3306917.htm

Yemen News Agency SABA
بحث در مورد جنبه های مرتبط با افزایش سرمایه گذاری در استان تعز
[21/ febrero/2024]
تعز 21. فوريه. 2024 _سبأ_
امروز در نشستى که با حضور "فؤاد سنان" معاون استانداری تعز، "عبدالحکیم مانع" رئیس اداره کل سرمایه گذاری تعز و تعدادی از متخصصان برگزار شد، جنبه های مربوط به تشویق سرمایه گذاری در استانداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست نماینده استانداری بر تمایل به ارائه تمامی امکانات برای تشویق سرمایه‌گذاران و تجار به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در استانداری تاکید کرد.
در حالی که مدیر شعبه سازمان سرمایه گذاری توضیح داد که تیمی از مراجع محلی، مرجع و مراجع ذیربط برای ارائه تسهیلات در این زمینه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری مشخصه استانداری تشکیل می شود.
س.م

resource : سبأ