تجاوز آمریکایی-انگلیسی چهار حمله به منطقه راس عیسی در الحدیده انجام داد


https://www.saba.ye/en/news3306900.htm

Yemen News Agency SABA
تجاوز آمریکایی-انگلیسی چهار حمله به منطقه راس عیسی در الحدیده انجام داد
[21/ febrero/2024]
الحديده 21. فوريه. 2024 _سبأ_
امروز متجاوزان آمریکایی-انگلیسی چهار حمله به ولسوالى الصلیف در استان الحدیده انجام دادند.
یک منبع امنیتی به خبرگزاری یمن (سبا) توضیح داد که تجاوزات آمریکایی-انگلیسی منطقه راس عیسی در ولسوالى الصلیف را با چهار حمله هدف قرار دادند.
س.م

resource : سبأ