وزیر امور خارجه در دولت موقت روز ملی رومانی را تبریک می گوید


https://www.saba.ye/en/news3284880.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر امور خارجه در دولت موقت روز ملی رومانی را تبریک می گوید
[30/ noviembre/2023]
صنعا 30. نوامبر. 2023 _سبأ_
"هشام شرف" وزیر امور خارجه در دولت موقت در پیامی به "لومینیتا اودوبسکو" وزیر امور خارجه جمهوری رومانی به مناسبت روز ملی کشورش را تبریک گفت.

resource : سبأ