وزیر امور خارجه در دولت موقت روز ملی آفریقای مرکزی را تبریک می گوید


https://www.saba.ye/en/news3284876.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر امور خارجه در دولت موقت روز ملی آفریقای مرکزی را تبریک می گوید
[30/ noviembre/2023]
صنعا 30. نوامبر. 2023 _سبأ_
مهندس "هشام شرف" وزیر امور خارجه در دولت موقت در پیامی به "سیلو بایبو تیمون" وزیر امور خارجه جمهوری آفریقای مرکزی به مناسبت روز ملی کشورش را تبریک گفت.

resource : سبأ