وزیر امور خارجه در دولت موقت روز ملی باربادوس را تبریک می گوید


https://www.saba.ye/en/news3284626.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر امور خارجه در دولت موقت روز ملی باربادوس را تبریک می گوید
[29/ noviembre/2023]
صنعا 29. نوامبر. 2023 _سبأ_
مهندس "هشام شرف" وزیر امور خارجه در دولت موقت با ارسال پیامی به "کيری سایموندس" وزیر امور خارجه باربادوس به مناسبت روز ملی کشورش را تبریک گفت.

resource : سبأ