رئیس جمهور المشاط روز ملی را به رئیس جمهور الجزایر تبریک می گوید


https://www.saba.ye/en/news3277393.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط روز ملی را به رئیس جمهور الجزایر تبریک می گوید
[02/ noviembre/2023]
صنعا 2. نوامبر. 2023 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی، به مناسبت روز ملی الجزایر پیام تبریکی به جناب "عبدالمجید تبون" رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر فرستاد .
رئیس جمهور المشاط در تلگرام این مناسبت را به همتای الجزایری خود تبریک گفت و برای وی آرزوی سلامتی و پیشرفت و شکوفایی ملت برادر الجزایر کرد.

resource : سبأ