سخنرانی رئیس جمهور المشاط در ساعت 7:30 در مراسم افتتاحیه فعالیت کمیته عالی حمایت از الاقصی


https://www.saba.ye/en/news3276195.htm

Yemen News Agency SABA
سخنرانی رئیس جمهور المشاط در ساعت 7:30 در مراسم افتتاحیه فعالیت کمیته عالی حمایت از الاقصی
[29/ octubre/2023]
صنعا 29. اكتبر. 2023 _سبأ_
رسانه ملی ساعت 7:30 شب امروز سخنرانی مهم جناب فیلد مارشال مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی در مراسم افتتاحيه فعالیت های کمیته عالی کمپین ملی حمایت از الاقصى را پخش می کند.

resource : سبأ