حمید مسعود عضو مجلس شورا در برابر رئیس جمهور المشاط سوگند قانون اساسی را می خواند


https://www.saba.ye/en/news3274843.htm

Yemen News Agency SABA
حمید مسعود عضو مجلس شورا در برابر رئیس جمهور المشاط سوگند قانون اساسی را می خواند
[24/ octubre/2023]
صنعا 24. اكتبر. 2023 _سبأ_
سوگند قانون اساسی در مقابل جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی امروز توسط "حمید عايض احمد مسعود" عضو مجلس شورا ادای سوگند یاد کرد.

resource : سبأ