رئیس مجلس نمایندگان به همتای سوری خود به مناسبت انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس مجلس مردمی تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3268837.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس مجلس نمایندگان به همتای سوری خود به مناسبت انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس مجلس مردمی تبریک گفت
[02/ octubre/2023]
صنعا 2. اكتبر. 2023 _سبأ_
" یحیی علی الراعی"رئیس مجلس نمایندگان، انتخاب مجدد "حموده الصباغ" همتای سوری خود را به عنوان رئیس مجلس مردمی در جمهوری عربی سوریه تبریک گفت.

رئیس مجلس نمایندگان در این تلگرام آرزوی سلامتی، شادکامی و ادامه پیشرفت و موفقیت در وظایف خود را برای خدمت به سوریه و مردم آزاده و مقاوم آن اعلام کرد.

رئیس مجلس نمایندگان به عمق روابط برادرانه و وحدت مواضع دو ملت برادر یمن و سوریه در قبال مسائل حساس ملت در محور مقاومت اشاره کرد. و با آرزوی دستیابی به امیدها و آرزوهای بیشتر سوریه عربی و مردم آن در براندازی توهم و باطل پروژه های صهیونیستی- آمریکایی در منطقه عربی است.

resource : سبأ