رئیس جمهور المشاط سنگ بنای پروژه پارک 21 سپتامبر را می گذارد


https://www.saba.ye/en/news3265916.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط سنگ بنای پروژه پارک 21 سپتامبر را می گذارد
[20/ septiembre/2023]
صنعا 20. سپتامبر. 2023 _سبأ_
امروز جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی، سنگ بنای افتتاح پروژه پارک 21 سپتامبر را در دبیرخانه پایتخت گذاشتند، همزمان با جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) وسالگرد نهمین انقلاب 21 سپتامبر است.

رئیس جمهور المشاط خاطرنشان کرد که گذاشتن سنگ بنای پارک 21 سپتامبر در چارچوب اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی و به مردم یمن قول داد که لشکر اول زرهی به پارک عمومی مردم تبدیل شود.

وی را سرلشکر محمد الغماری رئیس ستاد کل ارتش و سرلشکر یوسف المدانی فرمانده منطقه پنجم نظامی و سرلشکر عبدالخالق الحوثی فرمانده منطقه نظامی مرکزی
و مدیر دفتر رهبر انقلاب سفر الصوفی و تعدادی از رهبران نظامی نیز همراهی می کردند.

resource : سبأ