سفیر حجر با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و نماینده یونیسف در یمن ديدار كرد


https://www.saba.ye/en/news3245289.htm

Yemen News Agency SABA
سفیر حجر با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و نماینده یونیسف در یمن ديدار كرد
[08/ junio/2023]
صنعا 8. ژوئن. 2023 _سبأ_
مشاور رئیس شورای عالی سیاسی در امور دیپلماتیک - رئیس کمیته عالی فنی مرتبط با پیگیری اجرای برنامه اقدام حمایت از کودکان با سفیر "عبدالله حجر" با روسای مشترک کارگروه کشوری سازمان ملل متحد - هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد "ويلیام دیفید غريسلی" و نماینده مقیم سازمان ملل متحد صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" در یمن "پیتر جیمس هوکین" ديدار كرد.

در این دیدار، پیشرفت های حاصل شده در اجرای طرح اقدام حمایت از کودکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، سفیر حجر بر تعهد دولت نجات ملی به اجرای برنامه اقدام حمایت از کودکان که در آوریل 2022 بین دولت و سازمان ملل متحد امضا شد، و فعالیت ها و برنامه هایی که برای حمایت از کودکان در بر می گیرد، تاکید کرد.

وی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه اقدام در دوره گذشته را بررسی کرد.

غريسلی و هوکین پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه اقدام را ستودند و بر تعهد سازمان ملل به ارائه همه جنبه های حمایت ممکن در این زمینه تاکید کردند.

در این دیدار، سفیر "وحید عبدالوهاب الشامی" نائب رئیس دفتر وزیر امور خارجه حضور داشت.

resource : سبأ