تبریک وزیر امور خارجه مناسبت انتخاب تعدادی از کشورها به عضویت غیر دائم در شورای امنیت


https://www.saba.ye/en/news3245139.htm

Yemen News Agency SABA
تبریک وزیر امور خارجه  مناسبت انتخاب تعدادی از کشورها به عضویت غیر دائم در شورای امنیت
[07/ junio/2023]
صنعا 7. ژوئن. 2023 _سبأ_
مهندس هشام شرف عبدالله وزیر امور خارجه پیام های تبریکی به مناسبت این روز به وزرای خارجه جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، جمهوری تعاونی گویان، جمهوری کره، جمهوری سیرالئون و جمهوری اسلوونی ارسال کرد. انتخاب کشورهایشان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عضویت غیردائم در شورای امنیت برای دوره 2024-2026.

وزیر امور خارجه در این پیام ها نسبت به دیپلماسی آن کشورها و تجربیات آنها در زمینه روابط چندجانبه که در راستای حفظ مبانی و اهدافی که سازمان ملل متحد برای آن تأسیس شده است که مهمترین آنها احترام است، تلاش خواهد کرد، ابراز اطمینان کرد. برای حاکمیت قانون و دولت ها، حل مسالمت آمیز اختلافات، و اجماع برای یافتن راه حل رضایت بخشی که صلح پایدار را در تمام نقاط جهان برقرار کند.

تاکید بر جمهوری یمن موضع کشورهایی که تجاوز نظامی و محاصره همه جانبه علیه یمن را رد می کنند و از تلاش ها برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جامع حمایت می کنند ارزش و قدردانی می کند و اشاره کرد که دولت نجات ملی در صنعا مشتاق است. در مورد صلح نه جنگ

resource : سبأ