وزیر امور خارجه روز ملی جمهوری گرجستان را تبریک می گوید


https://www.saba.ye/en/news3242605.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر امور خارجه روز ملی جمهوری گرجستان را تبریک می گوید
[25/ mayo/2023]
صنعا 25. مه. 2023 _سبأ_
مهندس "هشام شرف عبدالله" وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت روز ملی کشورش "ایلیا دارکیا شفیلی" وزیر امور خارجه جمهوری گرجستان را تبریک گفت.

resource : سبأ