کنفرانس معرفی واحد تامین مالی پروژه‌ها و ابتکارات کشاورزی و شیلات در صنعا پایتخت


https://www.saba.ye/en/news3240747.htm

Yemen News Agency SABA
کنفرانس معرفی واحد تامین مالی پروژه‌ها و ابتکارات کشاورزی و شیلات در صنعا پایتخت
[16/ mayo/2023]
صنعا 16. مه. 2023 _سبأ_ شورای محلی در صنعا پایتخت و واحد مالی طرح‌ها و ابتکارات کشاورزی و شیلات امروز کنفرانسی را برای معرفی این واحد، سازوکار حمایت از پروژه‌ها و ابتکارات اجتماعی و نقش آن در توسعه تحت نظارت کمیته عالی کشاورزی و شیلات برگزار کردند.

حمود عباد فرماندار پایتخت نیز در این کنفرانس تاکید کرد که تشویق به ابتکارات اجتماعی یکی از مفاد رهنمودهای رهبر انقلاب در بعد کشاورزی و عمرانی و فعال سازی همیاران توسعه است، و از تلاش‌های کمیته عالی کشاورزی و شیلات و نظارت مستقیم آن بر اجرای طرح‌های اجتماعی، چه در جنبه‌های توسعه یا خدمات، و همچنین ابتکارات کشاورزی و تشویق به کار داوطلبانه تقدیر کرد.

وی خاطرنشان کرد که پایتخت جز ولسوالی‌ بنی الحارث یک شهر کشاورزی نیست، اما مصرف کننده بیشتر محصولات کشاورزی است که این امر مستلزم اجرای طرح های بازار کشاورزی و سایر پروژه‌های خدمات رسانی به محصولات کشاورزی و محصولاتی است که از استانداردها دریافت می شود.

عباد اشاره کرد که ابتکارات اجتماعی بسیاری مورد تایید کمیته کشاورزی است که شامل کاروان‌ها سدها و موانع آبی در بیش از یک مکان می شود.

وی تاکید کرد که مسیرهای کاری به برخی از بازارهای کشاورزی و ماهی و سایر فعالیت ها کشیده شده است، و خاطرنشان کرد که در حال حاضر تعدادی سالن در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعا و دانشکده دامپزشکی برای واجد شرایط بودن کادرها و کارشناسان در زمینه کشاورزی در حال ایجاد است.

وی به سازوکار همکاری و مشارکت با کمیته کشاورزی اشاره کرد که تاثیر بسزایی در ایجاد یک واحد کشاورزی داشت که الگویی برای سایر واحدهای کشاورزی در استانداری ها خواهد بود.

معاون وزیر کشاورزی و آبیاری - نایب رئیس کمیته عالی کشاورزی و شیلات، دکتر رضوان الرباعی، به نوبه خود خاطرنشان کرد که در مدت کوتاهی، کارهای زیادی در چارچوب نهادی و سازمانی انجام شد.

وی با اشاره به نقش واحدهای تامین مالی پروژه‌ها چه در دبیرخانه پایتخت و چه در استانداری‌ها در تکمیل بسیاری از پروژه‌ها، تعداد طرح‌ها و طرح‌های کشاورزی و شیلاتی است که به طور کامل یا جزئی به‌عنوان مشارکت یا وام در طول سال سال 1444 هجری قمری به (682) پروژه و ابتکار از واحد تامین مالی در شهرداری و استان‌ها با هزینه‌ای بالغ بر 25 میلیارد و 175 میلیون و 206 هزار ریال رسید که پنج میلیارد و 639 میلیون و 851 هزار ریال آن سهم جامعه است.

وی با بیان اینکه مجموع طرح‌ها و ابتکارات اجتماعی که از محل اعتبارات مرکزی کمیته کشاورزی طی سال 1444 هجری قمری (290) طرح ها و طرح ها تامین شده است، در حالی که که واحدهای تامین مالی در شهرداری و استانداری ها از (392) پروژه و ابتکارات در همان سال حمایت کرد.

وی تصریح کرد که درصد طرح‌ها و ابتکارات اجرا شده 42 درصد، 32 درصد در دست اجرا و 23 درصد نیز تا دو ماه آینده اجرا می شود.

دکتر الرباعی خاطرنشان کرد که مکانیسم‌های تامین مالی در شهرداری و فرمانداری‌ها یا مرکزی از طریق کمیته کشاورزی و یا محلی از طریق واحدهای تامین مالی محلی برای پروژه‌ها بوده که برخی از آنها به طور کامل و برخی از طریق مشارکت یا بر اساس متدولوژی حمایت از ابتکارات اجتماعی یا وام تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد که مداخلات واحدهای تامین مالی کشاورزی و شیلات در شهرداری و فرمانداری‌ها در حوزههای مختلفی از جمله تولیدات گیاهی، دامپروری، بخش ماهی، منابع آب، بازاریابی، ترویج، رسانه، منابع انسانی و سایر حوزه‌ها بوده است.

معاون وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد که بسیاری از طرح‌ها و ابتکارات کشاورزی در چارچوب ماتریس اجرایی رهنمودهای رهبر انقلاب جناب آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی اجرا، تأمین مالی یا کمک مالی خواهند شد برای اصلاح جنبه کشاورزی و پیشرفت این بخش مهم برای ارتقای نقش آن در امنیت غذایی است.

وی بر تمایل کمیته برای توسعه مکانیزم‌های تامین مالی کشاورزی از طریق پیگیری و ارزیابی برای انتخاب پروژه‌های اولویت دار که بر محصولات استراتژیک تمرکز دارند تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری برای حمایت از بازاریابی، آموزش، ترویج و رسانه‌های کشاورزی در بخش کشاورزی علاوه بر حمایت از خانواده‌های مولد در دبیرخانه پایتخت در چارچوب زنجیره ارزش محصولاتی که در استانداری‌ها کشت می شود.

سرلشکر قاسم الحمران، رئیس برنامه ملی مقاومت و پایداری نیز از دستاوردهای پروژهها و ابتکارات اجتماعی در دبیرخانه پایتخت و فرمانداری ها با توجه به کمبود بودجه در نتیجه تداوم تجاوزات و محاصره تقدیر کرد. .

وی تاکید کرد که با توجه به مرحله ای که کشور برای رسیدن به کفایت طی می کند، اکنون همه این گزینه را دارند که به سمت کشاورزی بروند که نبرد واقعی برای پایداری است

الحمران خواستار تلاش‌های هماهنگ و تشویق ابتکارات اجتماعی برای پیشبرد بخش کشاورزی و تلاش برای تشویق تخصص و شایستگی‌ها و بهره‌مندی از آنها در کادرهای واجد شرایط است که اساس توسعه در هر زمینه‌ای است.

وی از ساماندهی بازارهای محصولات کشاورزی و شیلاتی در شهرداری و فرمانداری‌ها خواست تا همگام با گسترش و افزایش بهره وری در بعد کشاورزی و شیلاتی که کشور شاهد آن خواهد بود، همگام باشد، و خاطرنشان کرد که این مرحله مستلزم استواری و تقویت بیشتر جبهه داخلی، اقتصادی و کشاورزی با استفاده از ظرفیت های کشاورزی کشور است.

در این کنفرانس خبری با حضور دبیرکل شورای محلی در شهرداری پایتخت، أمین جمان، مدیر واحد تامین مالی طرح‌ها و ابتکارات کشاورزی و شیلات در دبیرخانه پایتخت، مهندس عبدالملک الآنسی، دستاوردها، فعالیت ها و پروژه های این واحد و چشم انداز آن برای دستیابی به توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه همه جانبه، از طریق اجرای طرح ها و ابتکارات کشاورزی و شیلات با رعایت اصول عدالت، شفافیت، پاسخگویی و کارایی و در چارچوب تلاش برای خودکفایی ارائه کرد.

وی به مداخلات و برنامه‌های این واحد برای تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های کشاورزی و حمایت از پروژه‌های زیربنایی مرتبط با بخش‌های کشاورزی و شیلات به‌عنوان بخش‌های مهم امنیت غذایی اشاره کرد.

در این کنفرانس که با حضور اعضای هیئت اداری شورای محلی در دبیرخانه پایتخت، حمود النقیب و شرف الهادی و تعدادی از دبیران شهرداری و مدیران محلی و اجرایی در دبیرخانه پایتخت برگزار شد، از فرماندار پایتخت تجلیل شد.

resource : سبأ