رئیس‌جمهور المشاط با حوزه بانکی در بانک مرکزی در صنعا دیدار کرد


https://www.saba.ye/en/news3231370.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس‌جمهور المشاط با حوزه بانکی در بانک مرکزی در صنعا دیدار کرد
[28/ marzo/2023]
صنعا 28. مارچ. 2023 _سبأ_ جناب «مهدی المشاط» رئیس‌جمهور و شورای عالی سیاسی امروز در مقر بانک مرکزی در صنعا با حوزه بانکی دیدار کرد.

رئیس المشاط در این دیدار از تلاش‌های رهبران بخش بانکی در آخرین دوره تجاوز که نقش برجسته‌ای در ثبات بخش بانکی و تداوم آن در ارائه خدمات مختلف علی‌رغم چالش‌های و جنگی که سعی کرد آن را تضعیف کند و به سمت فروپاشی سوق دهد پیش روی داشت تشکر کرد.

وی با تاکید بر اینکه دیدار با بخش بانکی تاییدی بر اشتیاق مستمر به فعالیت و نقش مهم آن است که در دوره گذشته از آن قدردانی می کند.. و خاطرنشان کرد که امنیت بخش بانکی و رشد مناسب آن موجب می شود که یک امر ضروری و مهم و از وظایف دولت و دولت در جهت مصلحت اقتصاد ملی و الزامات توسعه و پیشرفت است.

وی گفت:« صدور قانون برای جلوگیری از معاملات ربوی به نفع همه ماست.. و خاطرنشان کرد: «تا زمانی که قوانین مربوط به حوزه بانکی اصلاح نشود، بانک مرکزی دستورالعملی را صادر می کند که شامل رویه هایی برای این مرحله از جمله فرمول ها می شود که درصدی از سود حاصل از سرمایه گذاری بازدهی پول آنها را برای بازرگانان و سپرده گذاران تضمین می کند که شما در مناطق واقعی سرمایه گذاری خواهید کرد و این فرمول ها با شرع اسلامی سازگار خواهد بود».

وی افزود:« موجودی بانک های تجاری در اسناد خزانه و سپرده گذاران تا تاریخ صدور قانون حق مسلم است و شخصاً با برادر اصولگرا برای پیگیری برخورد با آنها همکاری خواهم کرد».

جناب رئیس المشاط خاطرنشان کرد که بانک مرکزی با اجازه دادن به بانک های تجاری برای انجام وظایف مالی و سرمایه گذاری که بانک های اسلامی مجاز به انجام آن هستند به نحوی که مغایر با قانون منع معاملات ربوی نباشد، گردش خواهد کرد.

رئیس المشاط تاکید کرد که ایجاد بازار سهام راه را برای بانک ها و سایرین برای سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و صنعتی واقعی باز می کند.

وی تصریح کرد که به شورای عالی قضایی و دادستانی دستور داده می‌شود که پرونده‌های بانکی در دادگاه‌ها و دادسراها، چه در هنگام تصمیم‌گیری در مورد آن پرونده‌ها و چه هنگام اجرای احکام، وضعیت فوریت قضایی داشته باشند.

رئیس المشاط خاطرنشان کرد که با تصمیم رئیس جمهور کمیته ای با عضویت مقام قضایی و بانک مرکزی برای پیگیری رسیدگی به مشکلات بانک ها در دادگاه ها و دادسراها تشکیل می شود.

resource : سبأ