رئیس جمهور المشاط دو پروژه «وکسانی که غذا می دهند»، «کسانی که مساجد خدا را احیای می کند» را راه اندازی کرد


https://www.saba.ye/en/news3229119.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط دو پروژه «وکسانی که غذا می دهند»، «کسانی که مساجد خدا را احیای می کند» را راه اندازی کرد
[15/ marzo/2023]
در این بازدید رئیس المشاط از جریان کارها و وظایف این مرجع و پروژه های موقوفه ای که در راستای اهداف واقفین و به منظور حفظ اشیاء و اموال و اموال زمین ها موقوفه اجرا کرده و در دست اجرا دارد، مطلع شد.

جناب رئیس جمهور فاز چهارم طرح های « کسانی که غذا می دهند» که به نفع قشر زیادی از فقرا و نیازمندان است و «کسانی مساجد خدا را احیای می کنند» را با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال راه اندازی کرد.

رئیس المشاط از پروژه‌ها و فعالیت‌های موقوفه و پرداخت آن در بانک‌های مشخص شده آن به منظور تحقق خواسته‌های واقفان تقدیر کرد.

وی بر لزوم رسیدگی به خانه‌های خدا، مراقبت از خانه‌های خدا، حفظ و نگهداری، نظافت، حمایت از محافل دینی، حفظ قرآن کریم و تشویق جوانان برای پیوستن به آن‌ها برای فراگیری علوم دینی، قرآن کریم و علوم دینی تاکید کرد.


resource : سبا