جناب رئیس جمهور المشاط نقش پروژه ای اداره کل زکات ‌در توانمندسازی اقتصاد را ستود


https://www.saba.ye/en/news3227752.htm

Yemen News Agency SABA
جناب رئیس جمهور المشاط نقش پروژه ای اداره کل زکات ‌در  توانمندسازی اقتصاد را ستود
[07/ marzo/2023]
جناب رئیس‌جمهور المشاط توضیحات مختصری از طرح های توانمندسازی اقتصادی اداره کل سازمان زکات در زمینه های کشاورزی، صنایع حرفه ای، دامداری، شیلات، تربیت زنبورهای عسل، فنارآوری و صنایع مواد غذایی را در استان الحدیده و سایر استان ها در زمینه گوش فرا داد.

جناب رئیس المشاط از پروژه های توانمندسازی اقتصادی که توسط اداره کل زکات تمجيد كرد، و از نقش مهمی این طرح ها که در روند توسعه اقتصادی ایفاء می کنند، که خانواده های فقیر را قادر می سازد تا به خود متکی باشند و آن ها را به خانواده های مولد و فعال در جامعه تبدیل كرد، را قدارنی کرد.

وی خواستار توجه به فقرا و نیازمندان در ابعاد مختلف و حمایت از نانوایی ها و آشپزخانه های خیریه شد که با توجه به شرایط کشور و تبعات تجاوزات و محاصره، از رنج های شهروندان کاسته شود.

جناب رئیس جمهور به مراجع ذیربط دستور داد تا برای رفع مشکلاتی که موجب استقرار رکن سوم اسلام می شود، با اداره کل زکات همکاری کنند.


resource : سبا