دفتر صنعت و تجارت پایتخت صنعا سه تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد را نابود کرد


https://www.saba.ye/en/news3226903.htm

Yemen News Agency SABA
 دفتر صنعت و تجارت پایتخت صنعا سه تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد را نابود کرد
[02/ marzo/2023]
«ماجد الساده» مدیر دفتر صنعت در شهرداری پایتخت صنعا به خبرگزاری یمن (سبا) گفت که این مواد طبق مراحل قانونی و با مشارکت دادستان صنعت و تجارت در صنعا پایتخت از بین برده شده است.

وی بر تمایل به ادامه کمپین های میدانی برای نظارت و بازرسی بازارها و مغازه ها، کنترل تخلفات قیمت‌گذاری بر مواد غذایی است، و همچنین مصادره و نابود کردن کردن مواد غذایی آسیب دیده، فاسد و تاریخ مصرف گذشته تاکید کرد.

resource : سبا