رئیس سازمان امور مالیاتی بر نقش زنان سرمایه‌گذاران در حمایت از اقتصاد ملی تاکید کرد


https://www.saba.ye/en/news3226470.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس سازمان امور مالیاتی بر نقش زنان سرمایه‌گذاران در حمایت از اقتصاد ملی تاکید کرد
[28/ febrero/2023]
در جلسه ای که با حضور مشاور فدراسیون کل اتاق های بازرگانی و صنایع «محمد قفله» رئیس کمیته ملی زنان دکتر «غاده ابوطالب» و مدیر بخش زنان سرمایه‌گذاران در فدراسیون «جمیله الصلوی» برگزار شد، بر تمایل به همکاری بین سازمان و زنان سرمایه‌گذاران را برای تقویت پیوندهای مشارکتی نشان داد.

و به موضوع معافیت مالیاتی پروژه های کوچک و خرد و تمایل سازمان به حمایت از زنان سرمایه‌گذاران مشمول قانون معافیت و اعطای آسان معافیت به آنان اشاره کرد.
و ی خاطرنشان کرد که تسهیلات مالیاتی تنها به معافیت ها محدود نمی شود، بلکه با توسعه خدمات و ساده سازی رویه ها برای زنان سرمایه‌گذاران جبران می شود تا بتوانند معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

وی به نقش فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع و کمیته ملی زنان در حمایت از تلاش‌های علاقه‌مندان برای گسترش آگاهی مالیاتی در میان زنان سرمایه‌گذاران در صنعا اشاره کرد.

مشاور فدراسیون کل اتاق های بازرگانی و صنایع و رئیس کمیته ملی زنان نیز به نوبه خود از تلاش های صورت گرفته برای توسعه و ارتقای کار مالیاتی قدردانی کردند.

آن ها نیز بر تمایل به توسعه مشارکت با این سازمان به منظور تشویق و توسعه فعالیت های مختلف برای زنان بازرگان تاکید کردند.
در این جلسه رئیس دفتر فنی سازمان مالیاتی « عبداللطیف الشیبانی» مدیر خدمات زنان بازرگان سازمان مالیاتی «زینب الانسی» و تعدادی از ذینفعان در فدراسیون و کمیته ملی حضور و همچنین زنان سرمایه‌گذاران داشتند.

resource : سبا